برچسب: گذشته ساده

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی به همراه قوانین و مثال‌ها

دیروز ماشینم را شستم. هفته گذشته به دیدار دوستانم رفتم. پارسال تیم فوتبال شکست خورد. 10 سال پیش من کره‌ای خواندم. همه این موارد در گذشته اتفاق افتاده است، اما این جمله‌ها یک وجه مشترک اساسی دارند؛ آن‌ها از افعال زمان گذشته ساده استفاده می‌کنند. اگر از قبل می‌دانید که چگونه از زمان حال ساده استفاده کنید، پس زمان گذشته ساده آسان خواهد بود. در حال حاضر، بیایید روی زمان گذشته ساده تمرکز کنیم و در مورد این زمان خاص بیشتر بیاموزیم.

زمان گذشته ساده چیست؟

اصولا هنگام صحبت کردن یا نوشتن، از افعال برای بیان اعمال، حالات یا روابط استفاده می‌کنند. در زبان انگلیسی از 12 زمان فعل اصلی استفاده می‌شود. هر یک از این زمان‌ها، به طور کلی، مشخص می‌کند که در چه زمانی اتفاق یا کاری رخ داده است.

گذشته ساده یکی از زمان‌های مهم پکیج گرامر پایه محسوب می‌شود. از زمان گذشته ساده برای اشاره به کارها یا حالت‌هایی کاربرد دارد که در گذشته رخ داده و تمام و تکمیل شده‌ است. بر خلاف زمان گذشته استمراری؛ که در مورد رویدادهای گذشته که در یک دوره زمانی ادامه داشته تاکید دارد، زمان گذشته ساده تاکید می‌کند که عمل به پایان رسیده است و بیانگر نتیجه کار مدنظر در گذشته است.

ساختار زمان گذشته ساده در انگلیسی

به طور کلی، زمان گذشته ساده برای صحبت در مورد چیزی استفاده می‌شود که در زمان مشخصی در گذشته شروع شده و به پایان رسیده است. قانون اصلی این است که برای هر فعل در زبان انگلیسی، فقط یک شکل از آن در زمان گذشته وجود دارد.

برای مثال: زمان گذشته فعل “want” هست ” wanted”

“Wanted” به عنوان زمان گذشته برای همه موضوعات / ضمایر، یک شکل استفاده می‌شود.

 • I wanted
 • You wanted
 • He wanted 
 • She wanted
 • It wanted
 • We wanted
 • They wanted 

افعال باقاعده در زمان گذشته ساده

برای بردن یک فعل باقاعده به زمان گذشته خود، معمولا “ED” را به انتهای فعل اضافه می‌کنند (یا فقط “”d اگر شکل ریشه از قبل به “e” ختم شود). برای مثال:

 • play → played
 • cook → cooked 
 • rain → rained
  • wait → waited
 • watch → watched
 • Type → Typed
 • Listen → Listened
 • Push → Pushed
 • Love → Loved

برای نمونه جمله‌هایی که از افعال با قاعده در زمان گذشته استفاده می‌کنند می‌توان به مثال‌های زیر توجه کرد:

Last night I played my guitar loudly and the neighbors complained.

دیشب با صدای بلند گیتار زدم و همسایه ها شکایت کردند.

It rained yesterday.

دیروز باران بارید.

Angela watched TV all night.

آنجلا تمام شب تلویزیون تماشا کرد.

John wanted to go to the museum.

جان می‌خواست به موزه برود.

منفی کردن زمان گذشته ساده

برای منفی ساختن جمله‌ها در زمان گذشته چه افعال باقاعده و چه افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی از “didn’t” یا  “did not” استفاده می‌شود. 

[فاعل ] + Did + not + [شکل ریشه فعل ]

حال: They don’t live in Canada.                           آن‌ها در کانادا زندگی نمی‌کنند           
گذشته: They didn’t live in Canada.آن‌ها در کانادا زندگی نمی‌کردند.                   

دیگر مثال‌ها برای زمان گذشته ساده:

 • I didn’t want to go to the dentist.
 • She didn’t have time.
 • You didn’t close the door.
 • He didn’t come to my party.
 • They didn’t study so they didn’t pass the test.
 • We didn’t sleep well last night.

نکته 1: در این مثال اول، فعل اصلی “Live” یعنی زندگی کردن است و با فعل کمکی “didn’t” هم منفی شده و هم به زمان گذشته ساده برده شده است.

نکته 2: دو فعل کمکی “don’t” و “doesn’t” در زمان حال ساده تبدیل به “didn’t” در زمان گذشته ساده می‌شود.

مقایسه جمله‌های منفی در زمان حال ساده و گذشته ساده:

حال: I don’t need a mechanic.

گذشته: I didn’t need a mechanic.

حال: You don’t walk to work.

گذشته: You didn’t walk to work.

حال: He doesn’t speak Japanese.

گذشته: He didn’t speak Japanese.

سوالی کردن زمان گذشته ساده

برای سوالی کردن جمله‌ها در زمان گذشته چه افعال با قاعده و چه افعال بی‌قاعده در زبان انگلیسی از “did” استفاده می‌شود. “Did” به ابتدای جمله می‌آید و بعد از آن فاعل قرار می‌گیرد. به طور مثال:

Did + [فاعل ] + [شکل ریشه فعل ]

حال: Do they live in France?

گذشته: Did they live in France?

توجه: تنها تفاوت بین سوال در زمان حال ساده و سوال در زمان گذشته ساده تغییر در فعل کمکی است.

نکته 1: در این مثال فعل اصلی “Live” یعنی زندگی کردن به شکل پایه (مصدر) است و فعل کمکی “Did” نشان می‌دهد که سوال مربوط به زمان گذشته است.

نکته 2: دو فعل کمکی “do” و “does” در زمان حال ساده تبدیل به “Did” در زمان گذشته ساده می‌شود.

 نکته 3: همچنین می‌توان قبل از “DID” از یک کلمه سوالی ( مانند “Who, What, Why” و .. ) برای درخواست اطلاعات بیشتر استفاده کرد.

Did you study? → Yes, I did.

When did you study? → I studied last night.

Where did you study? → I studied at the library.

مقایسه جمله‌های سوالی در زمان حال ساده و گذشته ساده:

حال: Do you need a doctor?

گذشته: Did you need a doctor?

حال: Do you ride your bike to work?

گذشته: Did you ride your bike to work?

حال: Does he live in Italy?

گذشته: Did he live in Italy?

نمونه مثال برای انواع سوالی کردن گذشته ساده

 • Did you go to work yesterday?
 • Did they arrive on time?
 • Did she like the surprise? 


 • Peter found his keys in his pocket. → Where did Peter find his keys? 
 • Anna passed the exam poorly. → How did Anne pass the exam?


 • What did you say? – I didn’t say anything.
 • Where did she go?
 • What did you do yesterday?
 • Why did we have to come?

افعال بی‌قاعده در زمان گذشته ساده

افعال بی‌قاعده همان گونه که از نام‌شان پیدا است از قاعده و قوانین خاصی تبعیت نکرده و شکل این افعال شبیه به بقیه افعال نیست. یعنی مانند سایر افعال از قاعده “ed” گرفتن در زمان گذشته ساده پیروی نمی‌کنند. نکته قابل توجه این است که این افعال تنها در جمله‌های مثبت یا خبری مثبت بی‌قاعده هستند. مانند:

swim → swam 

run → ran 

go → went 

drink → drank 

get → got 

stink → stank/stunk 

catch → caught

fly → flew

buy → bought 

think → thought 

know → knew 

choose → chose 

eat → ate 

drive → drove

مثلا گذشته فعل “Go” می‌شود “Went” . این کلمه برای انواع فاعل استفاده می‌شود.

 • I went to the beach
 • You went to the university.
 • He went to the park.
 • She went to the zoo.
 • We went to office.
 • They went to the library.

اما همان طور که قبلا اشاره شد، فقط در جملاتی که ایجابی یا مثبت هستند به شکل بی‌قاعده به خود می‌گیرند. به طور مثال:

They went to the beach

They didn’t go to the beach 

Did they go to the beach?

You ate my cake.

You didn’t eat my cake.

Did you eat my cake?

نکته مهم: نکته حائز اهمیت این است که هر زمان که در جمله “did” به عنوان یک فعل کمکی بیاید، فعل اصلی فقط می‌تواند به شکل ساده استفاده شود. مانند نمونه‌های زیر:

I didn’t talk to Chelsea about that matter.

Julie didn’t do the dishes last night.

Jim talked to me last night. → Did Jim talk to you last night? 

They completed the project last night. → Did they complete the project last night? 

افعال “To Be” در زمان گذشته ساده

یکی از موارد بسیار رایج افعال بی‌قاعده، افعال “To Be” هستند و در زمان گذشته ساده بسته به مفرد یا جمع بودن فاعل، تغییر می‌کنند. برای مفردها از “was” و برای جمع‌ها از “were” استفاده می‌شود.

Am / Is / Are → Was / Were

 • I was an artist.
 • She was rich.
 • We were artists.
 • They were rich.


 • I was not a bad kid.
 • She wasn’t tired.
 • We were not alone.
 • My parents weren’t amused.

سوالی : Was / Were + [فاعل ]

 • Was Wolfgang in a good mood after the contest?
 • Were people taking lots of pictures?

زمان گذشته ساده یکی از هیجان انگیزترین و مهم‌ترین زمان‌ها در آموزش زبان انگلیسی است. ما اغلب از آن برای صحبت در مورد آنچه قبلا اتفاق افتاده استفاده می‌کنیم. زمان گذشته ساده در موقعیت‌های مختلف در زبان انگلیسی بسیار استفاده می‌شود. بنابراین، مهم است که بدانید چگونه آن‌ها را به هم پیوند دهید و این مهم با آموزش گرامر انگلیسی از پکیج گرامر پایه کاملا در دسترس شما است.

منابع

ef

Grammar

Thesaurus

langeek 

British council

Grammarly